Voorrang Favoriet

Wereldschool De Vlinder

Markrichtersveld 1, 7327JH Apeldoorn

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de gemeente samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbod voor onderwijs aan nieuwkomers. Dit onderwijs wordt gegeven op Wereldschool de Vlinder.

Onder nieuwkomers verstaan we alle kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn gekomen en geen Nederlands spreken zoals kinderen van asielzoekers en kinderen van arbeidsmigranten. Ook in Nederland geboren kinderen van statushouders en arbeidsmigranten met een taalachterstand in de Nederlandse taal behoren tot de doelgroep waarvoor een specifiek aanbod is ontwikkeld.