Dalton

Dalton education is no method, no system, it’s an influence. Het Daltononderwijs  geeft inhoud aan een brede vorming van kinderen waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Kinderen worden uitgedaagd om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het Daltononderwijs heeft vijf kernwaarden:

Verantwoordelijkheid

Het aspect vrijheid is essentieel voor de ontplooiingsmogelijkheden van kinderen. In een geleidelijk leerproces, waarbij het kind zijn mogelijkheden kan ontdekken en waar leerkrachten grenzen aan geven, raakt het kind vertrouwd met zijn vrijheid. Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun omgeving te dragen, als die omgeving hen daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Zelfstandigheid

Een kind wil actief en ontdekkend bezig zijn. Zelfstandigheid betekent zelfwerkzaamheid en dit leidt vaak tot betere begripsvorming bij de leerling.  Kinderen wordt geleerd zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid problemen op te lossen en beslissingen te nemen.

Samenwerking

Doordat kinderen samen andere kinderen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als kinderen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden.

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is binnen het Daltononderwijs belangrijk. Kinderen leren reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Kinderen reflecteren met elkaar en met de leerkracht.

Effectiviteit

Het Daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Als kinderen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen, plannen en voeren ze die in vrijheid zelf uit. Daltononderwijs is een bijzonder effectieve en doelmatige vorm van onderwijs.

Bron: www.dalton.nl

Daltonschool De Horst

PC Daltonschool Willem van Oranje

PC Daltonschool Ichthus

Eloy

De Zonnewende – Ravelijn

De Zonnewende – Keerkring