Reguliere basisschool

Ouders kunnen kiezen uit verschillende soorten basisscholen voor hun kind(eren). Bijvoorbeeld een school gebaseerd op een godsdienst, levensovertuiging of op pedagogische uitgangspunten. Onder een reguliere basisschool verstaan wij basisscholen die niet werken vanuit een specifiek onderwijsvorm zoals bijvoorbeeld Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs of Montessorionderwijs. Reguliere basisscholen kunnen onderling zeker ook veel van elkaar verschillen. Scholen kunnen een bepaald schoolprofiel hebben en besteden bijvoorbeeld extra aandacht aan techniekonderwijs, Engels vanaf groep 1, werken met digitale leermethodes, ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) of een combinatie van deze voorbeelden.

Samenstelling en grootte van groepen

De school bepaalt zelf de samenstelling en de grootte van de groepen. Vaak zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in 1 groep. Maar een combinatieklas met kinderen van verschillende leeftijden kan ook. In een combinatieklas ligt de nadruk dan bijvoorbeeld op het aanleren van zelfstandig werken en samenwerken tussen leerlingen van verschillende leeftijden. Op sommige scholen zijn grotere groepen onderdeel van de visie van de school. Dit is dan een pedagogisch uitgangspunt van de school.

Schooltijden

Elke basisschool bepaalt ook zelf de indeling van de schooldag en de schooltijden. De school moet zich wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren. De meeste leerlingen van de basisschool hebben woensdagmiddag vrij. De school kan ook een rooster hebben met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is het zogenoemde 5-gelijkedagenmodel .

Kerndoelen in het basisonderwijs

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn zoals taal en rekenen. In de kerndoelen voor het basisonderwijs staat beschreven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht en gelden voor alle basisscholen en dus voor alle onderwijsvormen. Een school bepaalt zelf hoe ze de lessen in deze vakken geeft en met welk lesmateriaal.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl

De Kosmos

De Kosmos

Spitsbergen

obs Oosterhuizen

Het Web

De Parkenschool

Berg en Bos

Meester Lugtmeijer

De Eendracht

four children standing on dirt during daytime

De Bongerd

OBS Beekbergen